Algemene Voorwaarden

artikel 1 doel

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de ICT-diensten (hierna « de diensten » genoemd) die door de dienstverlener aan de Klant verleend worden, zoals uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden, gekozen door de Klant en uitdrukkelijk vastgesteld in de Specifieke Voorwaarden, ofwel in het door de dienstverlener opgestelde voorstel van dienstverlening, ofwel in gelijk welke andere overeenkomst gesloten tussen de Klant en de dienstverlener, waarin daar uitdrukkelijk naar verwezen wordt.

artikel 2 omvang van de diensten

1. De contractuele handelingen van de partijen worden geregeld door de bepalingen van de volgende documenten, gerangschikt volgens afnemende voorrang: – de Specifieke Voorwaarden; – de Bijzondere Voorwaarden; – de Algemene Voorwaarden. Deze documenten worden in ieder geval aangevuld door documenten die door de partijen in de specifieke en/of Bijzondere Voorwaarden vermeldt worden. Tenzij anders bepaald, zullen deze aanvullende documenten lager dan de Algemene Voorwaarden gerangschikt worden. Alle contractuele documenten worden hierna met de term « het Contract » aangeduid. 2. Met betrekking tot de professionele diensten, beschreven in het voorstel van dienstverlening, komen de partijen overeen dat de bepalingen en voorwaarden van het voorstel in het kader van dit Contract dezelfde juridische waarde hebben als de Bijzondere Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden.

artikel 3 voorwaarden van uitvoering

Algemene verplichtingen van de dienstverlener De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten te verlenen in overeenstemming met de goede gebruiken van de industrie en in overeenstemming met de beschrijving gegeven in de bijzondere en de Specifieke Voorwaarden. De dienstverlener verbindt zich ertoe geschikte en bekwame personeelsleden aan te wijzen voor het leveren van de diensten. Bovendien verbindt de dienstverlener zich ertoe tijdens de hele duur van het Contract advies en begeleiding te geven. Algemene verplichtingen van de Klant De Klant verbindt zich ertoe volledig en te goeder trouw mee te werken om het doel van het Contract te verwezenlijken. Met het oog op het verlenen van de diensten, verbindt de Klant zich er meer bepaald toe de dienstverlener te informeren over de omgeving van de apparatuur waarvoor de diensten zullen verleend worden, alsook hem vooraf kennis te geven van iedere wijziging van de voornoemde omgeving, de dienstverlener in het bezit te stellen van alle documenten en gegevens die de dienstverlener nuttig acht voor het behoorlijk verstrekken van de diensten en het personeel en/of de onderaannemers van de dienstverlener indien nodig toegang te verlenen tot de gebouwen en installaties. De Klant dient zich er ook van te overtuigen dat de diensten naar behoren geleverd werden, in overeenstemming met de Bijzondere Voorwaarden. De Klant is eveneens verplicht ervoor te zorgen dat, wanneer werknemers van de dienstverlener werkzaamheden verrichten aan onder elektrische spanning staande toestellen, de overheidsvoorschriften en/of de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. De Klant zal optreden alsof hij (de Klant) de werkgever van de werknemers in kwestie was en zal de verplichtingen nakomen die vermeld zijn in de betrokken artikels van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek, meer specifiek artikel 7:658, punt 1. De Klant zal er zich van vergewissen dat de elektrische installaties aan de veiligheidsnormen voldoen. Contactpersonen Iedere partij zal een of meerdere contactpersonen aanduiden, die met de andere partij zullen samenwerken. Personeel De dienstverlener blijft volledig en als enige verantwoordelijk voor zijn personeel, aangewezen voor het verlenen van de diensten. Hij alleen is gemachtigd om dit personeel bevelen en instructies te geven. Het personeel van de dienstverlener dat in het kader van dit Contract in de lokalen van de Klant werkt, zal zich houden aan de regels van de Klant op het gebied van veiligheid en gezondheid. De Klant zal de dienstverlener daarvan op de hoogte brengen, vóór de diensten verleend worden. De dienstverlener garandeert dat zijn personeel in dienst is genomen conform de fiscale wetgeving en de arbeidswetgeving, dat hij met betrekking tot het personeel geen achterstallige fiscale schulden heeft en dat hij, indien dit door de Klant gevraagd wordt, kan aantonen dat hij voldoet aan de voorschriften en de wetgeving. In overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke bepalingen bevestigt hij: – dat de diensten zullen verleend worden door personeel dat wettig in dienst genomen is; – dat, indien hij in het kader van dit Contract werknemers van vreemde nationaliteit tewerkstelt, die werknemers de vereiste arbeidsvergunningen hebben.

artikel 4 datum van inwerkingtreding

De datum waarop de dienstverlening ingaat, is vermeld in de bijzondere en/of Specifieke Voorwaarden. Indien er geen indicatie wordt gegeven, zal de datum van inwerkingtreding de eerste dag zijn van de maand die volgt op de ondertekening van deze Algemene Voorwaarden of van het voorstel van dienstverlening.

artikel 5 duur

De duur van de dienstverlening wordt in de bijzondere en/of Specifieke Voorwaarden vermeld.

artikel 6 financiële voorwaarden

De prijzen vermeld in de bijzondere en/of Specifieke Voorwaarden van het Contract zijn uitsluitend forfaitaire prijzen, exclusief belasting. De B.T.W. en alle andere belastingen zullen in rekening gebracht worden tegen het tarief dat op het ogenblik van de facturering van kracht is. De factuur- en betalingsvoorwaarden zijn bepaald in de bijzondere en/of Specifieke Voorwaarden. Voor alle door de koper onbetaalde en in het Contract bepaalde bedragen zullen automatisch aan de dienstverlener interesten verschuldigd zijn, tegen een rentevoet berekend in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De interesten zullen verschuldigd zijn vanaf de vervaldag, vermeld op de factuur, tot de datum waarop de dienstverlener de volledige betaling voor zijn diensten ontvangt. Bovendien kan de dienstverlener de hand houden aan de naleving van de bepalingen van artikel 10, punt 2. Zo kan de dienstverlener ook automatisch alle diensten in uitvoering opschorten, ongeacht de aard en de mate van uitvoering ervan. Deze opschorting kan echter niet beschouwd worden als een beeindiging van het Contract door de dienstverlener en zal de Klant geen recht geven op enige vergoeding.

artikel 7 aansprakelijkheid

De dienstverlener belooft de in het Contract vermelde diensten te leveren met de vereiste toewijding en op vakkundige wijze. De dienstverlener kan enkel voor bewezen nalatigheid aansprakelijk gesteld worden. Er wordt echter overeengekomen dat, indien de dienstverlener aansprakelijke gesteld wordt, zijn aansprakelijkheid bij wederzijds akkoord beperkt zal worden tot het bedrag, exclusief B.T.W., dat hij werkelijk voor de dienst en met betrekking tot de uitrusting in kwestie ontvangen heeft. Bovendien kan de dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden voor winst- of genotsderving, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met een onderbreking of slechte werking van de apparatuur. Geen van beide partijen zal aansprakelijk kunnen gehouden worden voor indirecte schade, bedrijfsschade, derving van winst of omzet, noch voor imagoschade die daaruit voortvloeit. Indien het Contract enkel op hardware betrekking heeft, zijn alle werkzaamheden en aansprakelijkheden in verband met software in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de dienstverlener in sommige gevallen op verzoek van de Klant technische controlevoorzieningen met afstandsbediening installeert, moet de Klant ervoor zorgen dat de telefoonnummers, bestemd voor de verbinding met die voorzieningen, confidentieel blijven. De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen voortvloeiend uit verbindingen die door niet-gemachtigde personen gemaakt worden of die een gevolg zijn van nalatigheid. Er wordt benadrukt dat voor het gebruik van ICT-apparatuur regelmatige back-ups van de gegevens vereist zijn, zodat de toepassing snel terug kan opgestart worden indien zich een ernstig incident voordoet waardoor de logische inhoud van de apparatuur onbruikbaar wordt. De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens, noch wanneer bestanden moeten hersteld worden bij gebrek aan behoorlijke back-ups. In ieder geval wijst de dienstverlener iedere aansprakelijkheid van de hand in verband met de zaken die uitgesloten zijn in de Bijzondere Voorwaarden van het Contract. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Dienstverlener.

artikel 8 producten

Waarborg Indien de bijzondere en/of Specifieke Voorwaarden bepalingen bevatten i.v.m. de verkoop van ICT-apparatuur of -producten (hierna “de ICT-producten” genoemd), erkent de Klant dat de dienstverlener niet de fabrikant is van de door hem geleverde ICT-producten. Bovendien zal de dienstverlener, telkens dit mogelijk is, de Klant voorzien van de waarborgen op de ICT-producten. De Klant wordt aangeraden een onderhoudscontract af te sluiten en in stand te houden voor ICT-producten die niet meer gegarandeerd worden. Alle ICT-producten waarop de fabrikant een waarborg verleent, worden gegarandeerd in overeenstemming met de door de fabrikant vastgestelde voorwaarden. De dienstverlener zal geen andere waarborg verlenen. De Klant erkent dat de ICT-producten niet ontworpen en/of vervaardigd werden om te voldoen aan de specifieke behoeften van de Klant en dat ze niet in alle mogelijke omstandigheden konden getest worden. De Klant erkent bijgevolg dat hij verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de verbindingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de ICT-producten en dat hij zich ervan moet vergewissen of de ICT-producten geschikt zijn voor zijn specifieke behoeften. De dienstverlener kan in geen geval garanderen dat de bestelde ICT-producten zullen geschikt zijn voor de doelstellingen van de Klant. Eigendom en risico De ICT-producten blijven eigendom van de dienstverlener tot de koper de prijs volledig betaald heeft. – Bijgevolg is het de Klant verboden gelijk welke niet volledig betaalde ICT-producten te verkopen, over te dragen of er gelijk welke rechten op te verlenen, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de dienstverlener. – Indien de prijs van de ICT-producten niet volledig betaald is, moet de Klant de voornoemde ICT-producten aan de dienstverlener terugbezorgen. Deze clausule i.v.m. de eigendom beïnvloedt geenszins de overdracht van het risico, die plaatsvindt op het ogenblik waarop de ICT-producten in de lokalen van de Klant of op een door hem bepaalde plaats geleverd worden. Vanaf die datum is de Klant, als bewaarnemer van de ICT-producten, verantwoordelijk voor iedere schade die deze ICT-producten oplopen, ook in geval van overmacht of toevallige gebeurtenis. Op voorwaarde dat de plaatselijke wetgeving daardoor niet overtreden wordt, zal de Klant ervoor zorgen dat de ICT-producten ingezameld, verwerkt en gerecycled worden in overeenstemming met de geldende wetgeving van toepassing op afval van elektrische en elektronische apparatuur. Merken, octrooien en auteursrechten De Klant erkent dat de fabrikant alle merken, octrooien en/of auteursrechten met betrekking tot de ICT-producten bezit (hierna « de intellectuele eigendomsrechten » genoemd). De Klant verbindt zich ertoe deze intellectuele eigendomsrechten niet te schenden, te ontwijken, te veranderen of onwettig te gebruiken. Hij verbindt zich ertoe de fabrikant op de hoogte te brengen wanneer hij kennis krijgt van enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten door een derde en hem alle redelijke hulp te verlenen.

artikel 9 verzekering

De dienstverlener garandeert dat zijn wettelijke beroepsaansprakelijkheid verzekerd is bij een als solvabel bekendstaande maatschappij en verbindt zich ertoe deze dekking voor de duur van het Contract aan te houden. Indien het Contract geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de verkoop van ICT-producten, worden die ICT-producten door de dienstverlener slechts verzekerd tot op het ogenblik waarop ze in de lokalen van de Klant afgeleverd worden.

artikel 10 beëindiging

Indien een van beide partijen haar in dit Contract aangegane verplichtingen niet nakomt (met uitzondering van het geval bedoeld in artikel 2), kan de andere partij haar bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst in gebreke stellen en aanmanen haar verbintenissen na te komen binnen een termijn van dertig dagen. Indien de in gebreke blijvende partij haar verplichtingen niet is nagekomen bij het verstrijken van die termijn, kan de andere partij het Contract automatisch en zonder bijkomende juridische formaliteiten beeindigen. De dienstverlener kan het Contract automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling en bijkomende juridische formaliteiten beëindigen in de volgende omstandigheden: wanneer de apparatuur zonder de voorafgaande toestemming van de dienstverlener verhuisd wordt; wanneer gelijk welke technische interventie door een derde wordt uitgevoerd, zonder de toestemming van de dienstverlener; wanneer de installatie, het gebruik en de omgevingsomstandigheden van de toestellen niet conform de specificaties van de fabrikant zijn, om welke reden ook; wanneer de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt; het Contract zal van rechtswege beeindigd worden indien de Klant een (tijdelijke) opschorting van betaling vraagt, uitstel van betaling krijgt of failliet verklaard wordt.

artikel 11 overmacht

Geen van beide partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in of onmogelijkheid van uitvoering van haar verbintenissen indien die vertraging of die onmogelijkheid te wijten is aan een geval van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, blokkering van transport- of bevoorradingsmiddelen, om welke reden ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, volledige of gedeeltelijke staking, stroomstoring, enzovoorts. In geval van dergelijke vertraging zal het tijdsbestek voor het nakomen van de verplichtingen minstens verlengd worden met de duur van de vertraging. De partij die de overmacht aanvoert, dient dat te doen bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst. Indien het geval van overmacht langer dan een maand aanhoudt, zal dit Contract automatisch beeindigd worden, tenzij beide partijen het anders verlangen, en dit zonder betaling van enige vergoeding.

artikel 12 vertrouwelijkheid

De dienstverlener verbindt zich ertoe iedere informatie en alle documenten die de Klant als vertrouwelijk bestempelt, als confidentieel te behandelen. Iedere informatie die echter tot het publiek domein behoort of die niet in het kader van de uitvoering van dit Contract bekomen werd, kan niet als vertrouwelijk beschouwd worden. Evenzo verbindt de Klant zich ertoe informatie die deel uitmaakt van het deskundig advies van de dienstverlener of die op de dienstverlener betrekking heeft en die deze laatste als vertrouwelijk bestempeld heeft, niet te onthullen.

artikel 13 niet aanlokken van personeel

Het is iedere partij verboden een personeelslid van de andere partij te benaderen met de bedoeling dat personeelslid aan te werven of rechtstreeks of onrechtstreeks in te huren, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, en dit tijdens de hele duur van het Contract en gedurende een periode van één jaar na het einde van de contractuele verhouding. Indien één van de partijen deze bepaling overtreedt, zal die partij onmiddellijk aan de andere partij een vergoeding betalen, die gelijk is aan het brutoloon van één jaar van het personeelslid in kwestie.

artikel 14 onderaanneming / overdracht

De dienstverlener mag de dienstverlening geheel of gedeeltelijk uitbesteden, zonder dat hij echter bevrijd wordt van zijn plicht tot het nakomen van zijn contractuele verbintenissen. Het staat de dienstverlener vrij dit Contract geheel of gedeeltelijk aan een verbonden onderneming over te dragen. In het kader van dit Contract wordt onder een « verbonden onderneming » verstaan een onderneming waarvan minstens 50% van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit is van de dienstverlener of van de vennootschap die de dienstverlener controleert.

artikel 15 algemene bepalingen

Gehele overeenkomst Het Contract maakt het geheel uit van de overeenkomsten tussen de partijen. Het annuleert en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten in verband met het voorwerp van dit Contract. Tolerantie Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een tolerantie of het afstand doen door een partij van de toepassing van een deel of het geheel van de in dit Contract vastgelegde verbintenissen, geen aanleiding kan geven tot wijziging van dit Contract en geen enkel recht zal doen ontstaan, ongeacht de frequentie of de duur daarvan. Geldigheid Ingeval een bepaling van dit Contract nietig verklaard wordt, zal die bepaling als onuitvoerbaar beschouwd worden, zonder dat ze de geldigheid van de andere contractuele bepalingen zal beïnvloeden. Referentie De dienstverlener mag de naam van de Klant als referentie vermelden, tenzij de Klant zich daar uitdrukkelijk schriftelijk tegen verzet. Wijziging Dit Contract kan enkel gewijzigd worden door middel van een door beide partijen ondertekend bijvoegsel. Van toepassing zijnde wetgeving Dit Contract wordt geregeld door de Nederlandse wetgeving. Geschillen Alle geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van dit Contract zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de Nederlandse rechtbanken, met inbegrip van procedures in kort geding, zaken met meer dan één verweerder of procedures met gedwongen tussenkomst.

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN